Category Archives: Uncategorized

การส่งผลงานเข้าร่วมชิงโล่รางวัล ในงานมหกรรมประจำปี 2022

การส่งผลงานเข้าร่วมชิงโล่รางวัล ในงานมหกรรมประจำปี 2022 : Bangkok International Digital Content Festival 2022 (BIDC2022) ตามโครงการประกวด “สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Content for Learning Contest 2022)” สามารถส่งผลงานเป็นคลิปวีดิโอได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2565 ประกาศให้ผู้ได้รับโล่รางวัลทราบผล ในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีการมอบโล่รางวัล ในพิธีเปิด งาน BIDC2022 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 📌สมัครได้ที่ : https://www.e-lat.or.th กรอก Google Form เพื่อส่งผลงานประกวด หรือ Scan QR. Code กรอกใบ หรือ คลิก https://forms.gle/jiv1qw3YyFtwgKjR9 📌ดูรายละเอียดขั้นตอนการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ https://www.e-lat.or.th

สภาการศึกษาหารือสภาดิจิทัล ดีไซน์เส้นทางเด็กไทย สู่ผู้มีทักษะตอบโจทย์โลกดิจิทัล

วันนี้ (๒๔ มกราคม ๒๕๖๔) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.อรรถพล สังขวาสี) หารือร่วมกับผู้แทนสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย (Digital Council of Thailand : DCT) นายสมศักดิ์ จินาพันธ์ ผู้แทนสภาที่ปรึกษาหอการค้าจีนประจำประเทศไทย นางเขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์ นายกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย โดยมีผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา (นางรัชนี พึ่งพาณิชย์กุล) และผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายการวิจัย รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา (นางเพทาย บุญมี) แลกเปลี่ยนความเห็น ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่า เด็กไทยที่ควรได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ทักษะที่เป็นความสามารถพิเศษและผลักดันให้เกิดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) ให้เกิดประโยชน์ไม่เป็นภัยต่อตนเอง รู้จักสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น รวมทั้งทักษะของผู้ใช้แรงงานในโลกอนาคต เพื่อเตรียมความพร้อมสู่เด็กไทย ๒๐๒๕ เพื่อเศรษฐกิจไทย นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการมีฐานข้อมูลผู้เรียนและผู้ปกครองทั้งประเทศ จึงให้ความสำคัญกับการสื่อสารเรื่องกฎหมายคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU.)

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU.) ระหว่าง สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรสชมงคล สุวรรณภูมิ เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ ภายใต้เจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน เพื่อการผนึกกำลังร่วมกันให้เกิดการช่วยเหลือ ส่งเสริมและผลักดันให้การเติบโตอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและอีเลิร์นนิง เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดกับุคลากรทั้งทางภาคการศึกษาและผู้ที่สนใจอย่างเป็นวงกว้าง โดย นางเขมนริทร์ รัตนาอัมพวัลย์ นายกสมาคม รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคม และ รศ.ดร.ประมุข อุณหเลขกะ อธิการบดี ดร.สุวุฒิ ตุ้มทอง รองอธิการบดี ดร.เจษฎา จันผา คณบดี เป็นผู้แทนของมหาวิทยาลัยฯ ในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU.) ในครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ โดยมี นางสาวฐานุตรา นาคะสิงห์ เป็นผู้ประสานงาน ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น Google Meet

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่าง สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย กับ บริษัท เนคท์เวฟ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อ 3 มีนาคม 2565 สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ร่วมกับ บริษัท เนคท์เวฟ (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้เจตนารมณ์ที่สอดคล้องกัน โดย นางเขมนริทร์ รัตนาอัมพวัลย์ นายกสมาคม รศ.ดร.ณมน จีรังสุวรรณ อุปนายกสมาคม เป็นผู้แทนของสมาคม และ คุณกฤษฎา ชีวมงคล เป็นผู้แทนของบริษัทฯในพิธีลงนามครั้งนี้ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯและกรรมการของบริษัทฯโดยมี นางสาวฐานุตรา นาคะสิงห์ เป็นผู้ประสานงาน ผ่านระบบออนไลน์แอปพลิเคชั่น Zoom

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมชิงโล่รางวัล

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมชิงโล่รางวัล ในงานมหกรรมประจำปี 2022 Bangkok International Digital Content Festival 2022 (BIDC2022) ตามโครงการประกวด “สื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Content for Learning Contest 2022)” สามารถส่งผลงานเป็นคลิปวีดิโอได้ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 17 เมษายน 2565 ประกาศให้ผู้ได้รับโล่รางวัลทราบผล ในวันที่ 20 เมษายน 2565 โดยมีการมอบโล่รางวัล ในพิธีเปิด งาน BIDC2022 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 โล่รางวัลเกียรติยศ รวมทั้งสิ้น 5 ประเภท (ท่านสามารถส่งผลงานแต่ละชิ้นได้ ไม่จำกัดประเภท และสามารถส่งในนามรายบุคคล หรือ รายกลุ่ม หรือหน่วยงาน ก็ได้) รางวัลสุดยอด e-Learning เพื่อปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Best e-Learning Award

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมฟรี EP.2

ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมฟรี EP.2 สร้างประสบการณ์ทางการศึกษายุคใหม่แบบ Hybrid ด้วย CLASS Technologies ขอเรียนเชิญร่วมงานประชุมฟรี ! EP.2 สร้างประสบการณ์ทางการศึกษายุคใหม่แบบ Hybrid ด้วย CLASS Technologies วันเสาร์ที่ 26 มี.ค 2565 เวลา 10.30-11.30 น. ผ่านทาง Zoom Click this link to register : https://zoom.us/webinar/register/9016473157645/WN_63TEdqhlT92Yk8e0Cqh05w ทุกวันนี้สถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน สถาบันการศึกษาสามารถนำการวิเคราะห์ข้อมูลมาช่วยในการบริหารสถานศึกษา เพื่อช่วยในการตัดสินใจได้ถูกต้องและรวดเร็ว โดยวางนโยบายการพัฒนาที่นำไปสู่ความสำเร็จของนักศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพและการควบคุมค่าใช้จ่าย ทางบริษัทจึงอยากนำเสนอ ‘Class’ โซลูชั่นใหม่ทางการศึกษาที่จะเข้ามาช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบเจอในช่วงการเรียนออนไลน์ครบจบในที่เดียว เนื้อหา 1. Use cases ในการใช้ Class ในรูปแบบต่างๆ ทั้ง Online และ Hybrid learning/classroom 2. Features ที่ถูกนำมาแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ที่อาจารย์และนักเรียนพบเจอขณะเรียนออนไลน์

ประกาศเลื่อนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

ขอเรียนเชิญสามัญสมาชิกผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันอังคารที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 อาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพเชิงบูรณาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร บางเขน กรุงเทพฯบางเขน กรุงเทพฯ ลิงค์ลงทะเบียน https://forms.gle/RY6YKMEhJNYei8GE9

InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้!

InfoComm Asia 2023 เปิดให้ลงทะเบียนแล้ววันนี้! 24-26 พฤษภาคม 2566 ที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 3-4   งานที่คุณไม่ควรพลาด! พบกับสุดยอดโซลูชันด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพ ก้าวล้ำไปอีกขั้นสร้างความได้เปรียบให้ธุรกิจของคุณ เตรียมความพร้อมสู่อนาคตดิจิทัลได้แล้ววันนี้ ที่ InfoComm Asia 2023 มาร่วมค้นพบเทคโนโลยี และโซลูชันที่ล้ำที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ที่จะให้คุณได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ วิสัยทัศน์กับผู้เชี่ยวชาญในวงการ Pro-AV   👉ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรี: https://www.eventpassinsight.co/mobile/registration/create/info/?code=2023&ref=e-LearningAssociationofThailand 👉ดูโปรแกรมสัมมนา: https://infocomm-asia.com/en/ifa-summit/ 👉ค้นพบโซลูชันที่คุณสนใจ:  https://infocomm-asia.com/en/discover-solutions/

Pha Thai…Keep it trendy, Keep it Thai ผ้าไทย…นำสมัยอย่างไทย

ผ้าไทย นับเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งของคนไทย ซึ่งนับเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ วิถีชีวิต ตลอดจนสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นต่างๆ ภายใน ประเทศไทย ผ้าไทยจัดว่าเป็นผ้าที่ได้รับความนิยมและได้รับการยอมรับว่ามีคุณภาพมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เนื่องจากเป็นผ้าทอที่มีเอกลักษณ์และมีลวดลายต่างจากผ้าทั่วไป “ผ้าซิ่นไทยวน” จังหวัดสระบุรี เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์มรดกวัฒนธรรม ที่แสดงถึงภูมิปัญญาและวิถีวัฒนธรรมของผ้าไทย

BIDC 2023 online Seminar Session

BIDC 2023 online Seminar Session 7-9 กรกฎาคมนี้ เต็มอิ่มกับ 9 หัวข้อสัมมนาที่ทุกคนในสายงาน Digital content ห้ามพลาด วันศุกร์ที่ 7 กรกฏาคม 2023 18.00-19.00 น “Unleashing the Power of Intelligent Technology” โดย Polapat Bhiromkaew (Paul) Solutions Consultant, Adobe. วันเสาร์ ที่ 8 กรกฏาคม 2023 09.30 – 11.30 น. ทำไมศิลปินถึงยังจำเป็นในโลกของยุคเอไอ / Why Artists are needed in the Age of AI โดย Thatarot Choorat

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save