ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย : e-Learning Association of Thailand

ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญก้าวหน้าไปมากในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ รวมทั้งนโยบาย Digital Economy หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่วางความหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์และ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการศึกษาของไทย

อ่านต่อ

พันธมิตรของสมาคม