สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย : e-Learning Association of Thailand ปัจจุบันประเทศไทยมีการเจริญก้าวหน้าไปมากในเรื่องเทคโนโลยีสื่อสารสมัยใหม่ รวมทั้งนโยบาย Digital Economy หรือ การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตมวลรวมของประเทศให้ทันกับโลกในยุคปัจจุบัน ตั้งอยู่บนพื้นฐานเศรษฐกิจบนพื้นฐานของความรู้ (Knowledge Economy) และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่วางความหมายในการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับสินค้าและการบริการผ่านทางนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ การสนับสนุนการใช้อุปกรณ์และ เทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนาการศึกษาของไทย แต่สิ่งที่ยังเป็นปัญหาและต้องการพัฒนาควบคู่กันไปคือการพัฒนาเนื้อหา (Content) ที่มีคุณภาพสำหรับใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งมาตรฐานและระบบการสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้การใช้งานอีเสิร์นนิงในประเทศไทยเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและคุ้มค่าต่อการลงทุนดังนั้นกลุ่มผู้ประกอบการ นักวิชาการและ ผู้สนใจ ด้านอีเลิร์นนิงในประเทศไทยจึงรวมตัวกันก่อตั้ง สมาคม อีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย มาตั้งแต่ปีพ.ศ.2551 จนถึงปัจจุบันซึ่งก็มีผลงานการดำเนินงานที่มีประโยชน์ต่อ อุตสาหกรรม e-Learning ของประเทศโดยรวมมากมาย เช่น การสร้างตัวแบบด้าน e-Learning การจัดฝึกอบรม การจัดงานสัมมนาวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ การวิจัย และการให้คำปรึกษา เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

 • สร้างความเข้มแข็งในกลุ่มนักวิชาการ และผู้ประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning
 • ให้การสนับสนุน และส่งเสริมค้นคว้า แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์และให้การบริการด้าน e-Leaning
 • ให้การส่งเสริมร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในกิจกรรมต่างๆ ด้าน e-Learning
 • ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ e-Learning
 • สร้างความสัมพันธ์ในการแลกเปลี่ยนกิจกรรม ระหว่างบุคลากรทางด้าน e-Learning
 • สร้างมาตรฐานในงานด้าน e-Learning
 • ดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่อย่างใด
 • ไม่จัดให้มีการพนันและโต๊ะบิลเลียด

คำขวัญ

” อีเลิร์นนิงไทยเข้มแข็ง เพิ่มแรงพลังปัญญาไทย “

วิสัยทัศน์

” ต้องการเป็น ผู้มีส่วนร่วม พัฒนา สร้างสรรค์ บริการ มาตรฐาน ของอีเลิร์นนิง ก้าวไกลสู่สากล”

อัตลักษณ์

” พัฒนาองค์ความรู้สู่อีเลิร์นนิงเพื่อให้องค์กรสู่ความเป็นเลิศ ”

พันธกิจ

 • การพัฒนาผู้ประกอบการด้าน e-Learning ไทยให้เข้มแข็ง
 • สร้างมาตรฐานทางวิชาการในงานด้าน e-Learning
 • การพัฒนาครู อาจารย์ผู้สอน และผู้!รียนในด้านต่างๆ โดยใช้นวัตกรรมด้าน e-Learning
 • การบริการเผยแพร่แลกเปลี่ยนกิจกรรม ด้าน e-Learning

กลุ่มเป้าหมาย

 • สมาชิกสมาคม e-Learning แห่งประเทศไทย
 • สถานศึกษา ครู นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัด
 • สถานประกอบกิจการ บริษัท ห้างร้าน สมาคม มูลนิธิ ชมรมฯ
 • ประชาชนทั่วไป
 • การบริหารจัดการโครงการฯ
 • การประชุมวิชาการประจำปี
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ
 • การประชุมประจำเดือน
 • จัดหางบประมาณสนับสนุน
 • การรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ
 • การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 • การบริการทางวิชาการ
 • การฝึกอบรม e-learning
 • สาธารณะประโยชน์
 • ความร่วมมือกับสมาคมต่างๆ