การประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา

กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว & สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก สปป.ลาว
วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559