คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

เข้าร่วมสัมมนาการนาเสนอข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์  ICT Vendor Certified โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ ๒

ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558