Member

Member

สมัครสมาชิกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิกสมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย (คัดลอกจากข้อบังคับสมาคมฯ )

 1.  "สามัญ สมาชิก" มีสิทธิในการเลือกตั้ง หรือได้รับการเลือกตั้ง หรือแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมและมีสิทธิออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุมได้คนละ ๑ คะแนนเสียง

 2.   สมาชิกมีสิทธิได้รับการอบรมสัมนา ที่จัดโดยสมาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราลดพิเศษ

 3.   สมาชิก สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมสมาคม เช่น การร่วมออกงานแสดงนิทรรศการ งานสัมนา การดูงานในประเทศและต่างประเทศ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราลดพิเศษ โดยทางสมาคมสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือก

 4.  สมาชิกมีสิทธิในการเรียนหลักสูตรอีเลิร์นนิงออนไลน์ ที่ดำเนินการโดยสมาคม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือเสียค่าใช้จ่ายในอัตราลดพิเศษ

 5.   สมาชิกมีสิทธิรับของขวัญที่ระลึกจากสมาคม ตามแต่ละช่วงเวลา และกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมที่จะจัดขึ้น

 6. สมาชิก มีสิทธิได้รับข่าวสารเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และความเคลื่อนไหวในวงการอีเลิร์นนิงของประเทศไทยและของโลก เป็นระยะๆ ทางจดหมายข่าว หรือสื่ออื่นๆ จากสมาคม

 7. สมาชิก มีสิทธิในการใช้บริการขอคำปรึกษา และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับระบบอีเลิร์นนิง ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคม ที่เปิดให้บริการเฉพาะสมาชิกเท่านั้น

 8.  สมาชิกมีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาคมต่อคณะกรรมการ

 9. สมาชิกมีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่ของสมาคม

 10. สมาชิกมีหน้าที่ชำระค่าบำรุงสมาคมตามที่กำหนด

 11. สมาชิกมีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติและข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด

 12. สมาชิกมีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม

 13. สมาชิกมีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆของสมาคม

 14. สมาชิกมีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัครสมาชิกสมาคมฯ ได้ที่นี่