โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา