สมาคม E-LAT ร่วมกับ TFIT

สมาคม E-LAT ร่วมกับ TFIT เข้าพบท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  รู้จักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : http://www.mdes.go.th/