เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.อุตตม สาวนายน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร