เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ระยะที่ 2 อาชีพ สาขา e-Learning
เป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพเพื่อพิจารณาเห็นชอบวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.