Activity

สมาคม E-LAT ร่วมกับ TFIT

สมาคม E-LAT ร่วมกับ TFIT เข้าพบท่าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเมื่อ วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560  รู้จักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม : http://www.mdes.go.th/

ร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader)

วันที่ 29 มิถุนายน 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์ และ คุณ เขมนรินทร์ รัตนาอัมพวัลย์เชิญเข้าร่วมโครงการสัมนาพัฒนาศักยภาพผู้นำการปฏิรูป (Reform Leader) จัดโดย สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย คณะ

งานแถลงข่าวการสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์

วันที่ 7 สิงหาคม 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิภัช  ดวงคำสวัสดิ์  ได้รับเชิญร่วมงานแถลงข่าว “การสำรวจข้อมูลอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์”   ของ DEPA กระทรวงกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประจำปี 2559  ณ โรงแรมเรเนซองส์  กรุงเทพฯ

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

เรียนเชิญเข้าร่วมสัมมนาการนำเสนอผลการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ระยะที่ 2 อาชีพ สาขา e-Learning เป็นคณะรับรองมาตรฐานอาชีพเพื่อพิจารณาเห็นชอบวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณห้องประชุมชั้น 9 สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.

การประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา

การประชุมหารือเพื่อจัดทำโครงการฝึกอบรมให้กับบุคลากรทางการศึกษา กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สปป.ลาว & สมาคมอีเลิร์นนิงแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก สปป.ลาว วันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559

เข้าร่วมงาน SOFTWARE EXPO ASIA 2016 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

เข้าร่วมงาน SOFTWARE EXPO ASIA 2016 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ออกบูธนำเสนองาน E-learning & E-book ภายใต้โครงการของ sipa edumarket 21-23มกราคม 2559

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT)

คณะกรรมการบริหารสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (TFIT) เข้าร่วมสัมมนาการนาเสนอข้อมูลการศึกษาวิเคราะห์  ICT Vendor Certified โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) จัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์ ระยะที่ ๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๙ สานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือวันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2558

เข้าร่วมประชุม แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาจารย์พิภัช  ดวงคำสวัสวสดิ์ รองประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เข้าร่วมประชุม(ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  สมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทย ได้เข้าร่วมประชุมกับ ดร.อุตตม สาวนายน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในวันพุธที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๘  เวลา ๙.๐๐ น.- ๑๓.๐๐ น.   ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร

โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร” ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมอโมร่า ท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา