เข้าร่วมประชุม แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

เข้าร่วมประชุม(ร่างแผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม อาจารย์พิภัช  ดวงคำสวัสวสดิ์ รองประธานสมาคมสมาพันธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ แห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมประชุมกับดร.อุตตม สาวนายน. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวกับ (ร่าง) แผนกพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร